ma: július 23.
Lenke napja van
felhasználó név:*
jelszó:*
felhasználó létrehozása
elfelejtett jelszó
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

Mt 6, 24
Földhivatalok
Főoldal »


BLOG


közvetítő és értékbecslő

Balatonlelle, Petőfi u. 3763/2

+36 20-9283 266, +36 20 776 24 64
e-mail küldése

2009.07.16 13:37 | info | nyilvános | hozzászólások (4) Szólj hozzá » | Ismerősnek elküldöm

A legújabb ötletelés, a fenét sem kérdezték meg róla.

Hát, biztos olyan okosak, hogy onnan az íróasztal mögül el tudják dönteni, mi a jó nekünk, és majd pár hét múlva helyesbítenek, hogy bocs, módosítunk (ez a "bocs" még sosem hangzott elll) 

Tessék, lehet szemelgetni....

Az a hivatal, amire hivatkoznak még nerm létezik, de már hatályos egy hete...

Kivonat
2009. évi LVI. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról   74. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.”
(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélye szükséges.”
(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/C. § (1) Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Nem adható ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői engedély annak,
a) akit a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány tanúsága szerint gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll,
c) aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.
(3) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét, a szakképzettségét tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, és ahhoz csatolni kell a szakképesítést tanúsító bizonyítványt és az erkölcsi bizonyítványt.
(4) Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik a 64/A. § (1) bekezdésében, illetve a 64/B. § (1) bekezdésében előírt engedéllyel, valamint az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett, továbbá megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységet folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell az (4) bekezdés szerinti nemleges köztartozásról szóló igazolást.
(6) Ingatlanközvetítői tevékenység végzésére és a hozzá kapcsolódó ügyleti okiratok elkészítésére – a forgalmi értékbecslés, illetőleg az ingatlanvagyon-értékelés kivételével – az ügyvéd, feladatkörében a jogtanácsos az (1) bekezdésben említett szakképesítés nélkül is jogosult.
(7) Ha a gazdálkodó szervezet a bejelentéshez nem csatolja a nemleges köztartozásról szóló igazolást, az ingatlanvállalkozás- felügyeleti hatóság – a bejelentés feltételeinek megállapításához – adatszolgáltatási kérelemmel fordul a köztartozásokról nyilvántartást vezető hatósághoz. A megkeresett hatóság az adatszolgáltatása körében arról ad tájékoztatást, hogy az alapítónak van-e meg nem fizetett, lejárt köztartozása.”
(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/D. § (1) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről és az arra jogosult, a 64/C. § (5) bekezdése szerinti bejelentést tevő gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza az engedéllyel rendelkező természetes személy vagy az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, az értesítési címét, a szakképzettséget tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát.
(2) A nyilvántartásba vett természetes személy, egyéni vállalkozó neve, értesítési címe, szakmai tevékenységének megnevezése és a nyilvántartásba vétel száma nyilvános, amelyről bárki tájékoztatást kérhet. A nyilvántartásban szereplő minden további adatról a bíróság részére tájékoztatást lehet adni; a más – kívülálló – harmadik személy részére történő tájékoztatás megadásához az érintett természetes
személy írásbeli hozzájárulása szükséges.
(3) A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt, egyéni vállalkozót:
a) aki meghalt vagy a törlését kéri,
b) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült,
c) aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.
(4) A nyilvántartásban szereplő személy köteles az (1) bekezdésben foglalt adatok megváltozásáról az eljáró hatóságot a változástól számított nyolc munkanapon belül
tájékoztatni.”
(5) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény az „A közös tulajdonra vonatkozó szabályok” alcímet megelőzően a következő 87/A. §-sal és 87/B. §-sal egészül ki:
„87/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.
87/B. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az e törvény szerinti üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint
b) a 64/C. § (5) bekezdése szerinti bejelentést tevő gazdálkodó szervezetek tevékenysége folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és e gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben szabályozza.” 75. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 82. §-a, 85/A–85/E. §-a, 85/A. §-t megelőző alcíme. ----------------------------------
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló1997. évi XXX. törvény módosítása
162. § A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jelzálog-hitelintézet a (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi, befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag ingatlanok forgalmi és hitelbiztosítéki értékének meghatározását végezheti. ---------------------------------
A társasházakról szóló2003. évi CXXXIII. törvény módosítása
308. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.”
(2) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.”
(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel,
és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja –egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A gazdálkodó szervezet köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni.
(3) A ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő személyekről, illetve gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.”
(4) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvényben szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban rendeletben közreműködő hatóságot jelöljön ki.”
(5) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény a következő 65. §-sal és 66. §-sal egészül ki:
„65. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ingatlanvállalkozás- felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje.
66. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben szabályozza.”
 (5) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény a következő 65. §-sal és 66. §-sal egészül ki:
„65. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje.
66. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben szabályozza.” ----------------
III. Fejezet
Záró rendelkezések
427. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Kihirdetve: 2009. június 26-án.


HOZZÁSZÓLÁSOK
4 hozzászólás 1 oldalon
#4
Válasz: Megint nem kérdeztek senkit | 2009.07.18 19:43
írta: x | válasz
válasz erre:
Megint nem kérdeztek senkit írta: Szász Gabriella | 2009.07.16 22:41

Nem lehet, hogy a Cégbíróságra gondolnak?

Kedves Gabi!

a megyei közvetítői névjegyzékre utalnak, amineka feladatát írják körbe

#3
Megint nem kérdeztek senkit | 2009.07.16 22:41
írta: Szász Gabriella | válasz

Nem lehet, hogy a Cégbíróságra gondolnak?

#2
Megint nem kérdeztek senkit | 2009.07.16 17:38
írta: Kovács Imre | válasz

Kedves Éva! Az, hogy nincs meg a hatóság megnevezve pontosan. 

Pl

#1
Megint nem kérdeztek senkit | 2009.07.16 17:18
írta: Évi | válasz

És ebben mi az, ami nekünk nem jó?

 

Archivum

| ha hibát, félreérthető dolgot talál a portálon klikk ide |
jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.

 • Kérdezd meg az ügyvédünket!
  írta: Anonimus
  07.17 20:59
 • Nyári szabadság az ingatlanpiacon + parlagfű allergia ellenes me
  írta: Szántó Zsuzsanna
  06.04 18:36
 • Nyári szabadság az ingatlanpiacon + parlagfű allergia ellenes me
  írta: Makkainé Hoksza Éva
  06.04 11:14
 • Az a nyerö, aki nagyobbat hazudik?
  írta: Oláh Emese
  06.02 09:32
 • Válasz: ingatlanpanasz
  írta: Békési Béla
  05.02 23:19

 • Szerinted mennyire fontos az energiatanúsítás?

  Nagyon fontos, hogy energiakímélő megoldásokat találjunk, ebben segítség a tanúsítás
  Jó, ha van, de nem annyira lényeges
  Ha van van, ha nincs nincs...
  nem tartom lényegesnek
  Ez felesleges sarc!